Atribuțiile Consiliului Local Nucet

 

 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE CONSILIULUI LOCAL PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ:

 

Art. 38. – (1) Consiliul local are initiativă si hotărăste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităti publice, locale sau centrale.

 

(2) Consiliul local are următoarele atributii principale:
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileste, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
b) aprobă statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteană, regională, zonală si de cooperare transfrontalieră, în conditiile legii;
d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii;
e) aprobă, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
f) administrează domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
g) hotărăste darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau orasului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, în conditiile legii;
h) hotărăste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau orasului, după caz, în conditiile legii;
i) înfiintează institutii publice, societăti comerciale si servicii publice de interes local; urmăreste, controlează si analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplică sanctiuni disciplinare, în conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotărăste asupra înfiintării si reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unitătii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societătile comerciale pe care le-a înfiintat; hotărăste asupra privatizării acestor societăti comerciale; numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizează si aprobă, în conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitătilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de apărare împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabileste măsurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând căilor de comunicatii de interes local;
m) aprobă, în limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrările de investitii de interes local si asigură conditiile necesare în vederea realizării acestora;
n) asigură, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sănătate, cultură, tineret si sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreste si controlează activitatea acestora;
o) hotărăste, în localitătile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură si în bani, precum si de alte facilităti, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilităti pot fi acordate si personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activităti stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
q) hotărăste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civilă, în conditiile legii, si propune măsuri de îmbunătătire a activitătii acestora;
r) actionează pentru protectia si refacerea mediului înconjurător, în scopul cresterii calitătii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectură, a parcurilor si rezervatiilor naturale, în conditiile legii;
s) contribuie la realizarea măsurilor de protectie si asistentă socială; asigură protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; înfiintează si asigură functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
t) înfiintează si organizează târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigură buna functionare a acestora;
u) atribuie sau schimbă, în conditiile legii, denumiri de străzi, de piete si de obiective de interes public local;
v) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetătean de onoare al comunei sau al orasului;
x) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăste înfrătirea comunei sau orasului cu unităti administrativ-teritoriale similare din alte tări;
y) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritătilor administratiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
z) sprijină, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigură libertatea comertului si încurajează libera initiativă, în conditiile legii.

 

(3) Consiliul local exercită si alte atributii stabilite prin lege.