Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

 

 

In baza Legii 50/1991 privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata cu legea nr. 453 din 18 iulie 2001 precum si a ordinului 839/2009 privind „Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991”, executarea lucrarilor de constructii, este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau desfiintare.

 

In vederea eliberarii autorizatiei de construire/desfiintare, este necesara obtinerea de la autoritatile adiministratiei publice locale a unui Certificat de urbanism.

 

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solocitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

 

In vederea eliberarii certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – se va adresa structurilor de specialitate din cadrul primariilor municipale, orasenesti sau comunale, cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.

 

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

 

Documente necesare emiterii certificatului de urbanism:

 

1. CERERE TIP ( pentru construire/ desfiintare se solicita ANEXA la cererea de autorizatie

 

2. CHITANTǍ TAXǍ URBANISM – copie

 

3. PLAN DE AMPLASAMENT sau PLAN DE SITUATIE ( cadastru cizat O.C.P.I.)

 

4. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE ACTUALIZAT

 

Cererea tip de la punctul 1 se obtine de la Primaria Nucet – Birou Urbanism.